Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die de leidraad en regels bepalen voor het gebruik van de Kahuna Project Website, toegankelijk via https://unibonusnederland.nl/.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet instemt met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u om niet langer gebruik te maken van deze website.

De volgende termen zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring, disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en zich houdt aan de bedrijfsvoorwaarden. “Het bedrijf”, “Wij”, “Ons” verwijzen naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Wij” omvat zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier te leveren, met het expliciete doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de aangeboden diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij wordt beschouwd als onderling uitwisselbaar en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Uni Bonus Nederland te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies, in overeenstemming met het Privacybeleid van Kahuna Projects.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om gegevens van uw bezoek aan de website te verzamelen. Onze website gebruikt cookies om bepaalde functies mogelijk te maken en uw bezoek aan de site te vereenvoudigen. Sommige van onze affiliatie-/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, zijn Kahuna Projects Ltd. en/of haar licentiegevers de eigenaren van het intellectuele eigendom van al het materiaal op Uni Bonus Nederland. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag toegang krijgen tot het materiaal op Uni Bonus Nederland voor persoonlijk gebruik, onderhevig aan beperkingen die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden.

U mag niet:

 • Het materiaal van Uni Bonus Nederland opnieuw publiceren
 • Het materiaal van Uni Bonus Nederland verkopen, huren of licentiëren
 • Het materiaal van Uni Bonus Nederland verveelvoudigen, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Uni Bonus Nederland verspreiden

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening.

Specifieke delen van deze website geven gebruikers de kans om hun meningen te uiten en bijdragen te leveren in bepaalde secties van de website. Kahuna Projects Ltd. keurt, redigeert, publiceert of controleert commentaren niet voordat ze op de website verschijnen. De opmerkingen vertegenwoordigen niet de visies van Kahuna Projects Ltd., haar agenten en/of verbonden bedrijven. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van degene die ze post. In zoverre de wet dit toestaat, is Kahuna Projects Ltd. niet aansprakelijk voor de commentaren noch voor enige aansprakelijkheid, verliezen of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of publiceren van en/of het verschijnen van de commentaren op deze website.

Kahuna Projects Ltd. behoudt zich het recht voor om alle commentaren te controleren en te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met de Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en bevestigt dat:

 • U bent bevoegd om commentaren op onze website te posten en heeft alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren overtreden geen enkel intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De commentaren bevatten geen enig materiaal dat lasterlijk, smadelijk, beledigend, obsceen kan worden beschouwd of dat inbreuk maakt op de privacy;
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om onwettige activiteiten te bevorderen of aan te moedigen.

U verleent hierbij aan Kahuna Projects Ltd. een niet-exclusieve licentie om uw commentaren te gebruiken, te reproduceren en aan te passen en anderen toe te staan om uw commentaren te gebruiken, te reproduceren en aan te passen in elke vorm, formaat of medium.

Linken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen linken naar onze website op dezelfde manier als zij linken naar de websites van beursgenoteerde bedrijven; en
 • Erkende bedrijven, met uitzondering van liefdadigheidsorganisaties, goede doelen winkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen, die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, publicaties of naar andere website-informatie, mits de link: (a) niet misleidend is; (b) geen onjuiste sponsoring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de linkende partij’s site.

We overwegen mogelijk verzoeken om links van de volgende soorten organisaties goed te keuren:

 • Gebruikelijke bronnen van consumenten- en/of zakelijke informatie;
 • Dot.com community sites;
 • Verenig ingen of andere groepen die liefdadigheidsdoelen vertegenwoordigen;
 • Internetportalen;
 • Accountancy-, advocaten- en consultancykantoren; en
 • Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren, mits we bepalen dat: (a) de link ons of onze erkende bedrijven niet in een nadelig daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve ervaringen met ons heeft; (c) de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid ervan compenseert voor Kahuna Projects Ltd.; en (d) de link past in de context van algemene broninformatie.

Als u tot de organisaties behoort die in paragraaf 2 worden genoemd en u wilt een link naar onze website maken, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Kahuna Projects Ltd. Vermeld in deze e-mail uw naam, de naam van uw organisatie, uw contactinformatie, de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Het kan 2-3 weken duren voordat u een reactie krijgt.

Organisaties die toestemming hebben ontvangen, kunnen een link maken naar onze website door:

 • Het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Het gebruik van de uniforme resource locator (URL) waarnaar ze willen linken; of
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, zolang deze overeenkomt met de context en de lay-out van de content op de site van de linkende partij.

Het is niet geoorloofd om het logo van Kahuna Projects of andere artwork te gebruiken voor het linken zonder een merklicentieovereenkomst.

iFrames

Het is niet toegestaan om frames rond onze webpagina’s te plaatsen die op enigerlei wijze de visuele voorstelling of het uitzicht van onze website wijzigen, tenzij u hiervoor toestemming heeft verkregen en een schriftelijke bevestiging.

Inhoud met betrekking tot gokken voor volwassenen

Deze website is bedoeld voor vermaak en educatieve doeleinden. Het is ontworpen om mensen te leren over verantwoord gokken, dat enkel bedoeld is voor volwassenen (18+). We moedigen niemand aan om te gokken en nemen ook geen verantwoordelijkheid voor waar u ervoor kiest om te gokken. Het is belangrijk om de gokwetten in uw regio te controleren en verantwoord te gokken, aangezien ongecontroleerd gokken invloed kan hebben op u en uw omgeving.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de content die op uw website getoond wordt. U stemt ermee in om ons te vrijwaren van alle claims die kunnen ontstaan op uw website. Er mogen geen links op websites worden geplaatst die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden beschouwd, of die inbreuk maken op de rechten van derden.

Uw Privacy

Gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verlangen dat u alle links naar onze website, of bepaalde specifieke links, verwijdert. U gaat ermee akkoord om direct alle links naar onze website te verwijderen op ons verzoek. Ook behouden we ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en het bijbehorende beleid te allen tijde te wijzigen. Door blijvend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn aan deze voorwaarden en zich eraan te houden.

Als u om welke reden dan ook een link op onze website aanstootgevend vindt, kunt u ons hierover informeren zonder verplichtingen. We zullen overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op uw bericht te reageren.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website correct, volledig of nauwkeurig is; noch beloven we dat de website continu beschikbaar zal zijn of dat het materiaal op de website actueel gehouden wordt.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik ervan uit. Niets in deze vrijstelling van aansprakelijkheid zal:

 • Onze of uw aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke misleiding uitsluiten;
 • Onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • Enige van uw of onze verplichtingen uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen in deze sectie en elders in deze vrijstelling van aansprakelijkheid: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) bepalen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze vrijstelling, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.